Koronavírus – aktualizované (nové uznesenie synodnej rady)

Milé sestry a milí bratia, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy so začiatkom od 10. marca 2020 do 23. marca 2020. Toto nariadenie sa bytostne dotýka aj nášho spoločného bohoslužobného života. Týmto Vám ako zborový farár oznamujem, že bohoslužby dňa 15. marca 2020 a 22. marca 2020 nebudú. Medzi kazuálie, ktoré smieme vykonávať patrí jedine pohreb, ale aj pri ňom platí, že by sa okruh smútiacich mal zúžiť iba na úzku skupinu najbližších trúchliacich. Chcem Vás aj touto cestou poprosiť, aby ste svoj život viery nezanedbávali, ale aby kňazskú úlohu Vo...

Novelizované zákony

Zákony boli schválené na 10. zasadnutí IX. Synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, dňa 16. novembra 2019 v Rimavskej Sobote. Zákon č. 1/2019 o zmene II. štatútu Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovenskuo organizácii a správe cirkvi Zákon č. 2/2019 o zmene zákona č. 1/2018 o voľbách do cirkevných funkcií Zákon č. 3/2019o zmene zákona č. 1/2009 o Všeobecnom fonde Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku