Žiadosti

  • Žiadosť o výpis z knihy zosnulých

Údaje o žiadateľovi

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Dôvod žiadosti

V akom ste vzťahu so zosnulým

Údaje o zosnulom

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Dátum úmrtia

Kontaktné údaje žiadateľa

Adresa (mesto)

Adresa (ulica a súpisné číslo)

Adresa (PSČ)

Adresa (Štát)

e-mail

Telefonický kontakt