O krst

  • Svätý krst

Údaje o matke

Meno a priezvisko

Dátum narodenia v tvare: dd,mm,yyyy

Stav

Pracovné zaradenie

Trvalé bydlisko (Mesto)

Trvalé bydlisko (Ulica)

PSČ

Štát

e-mail

Telefonický kontakt

Údaje o otcovi

Meno a priezvisko

Dátum narodenia otca

Stav

Trvalé bydlisko (Mesto)

Trvalé bydlisko (Ulica)

PSČ

Štát

Telefonický kontakt

Údaje o dieťati

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Pohlavie

Predpokladaný dátum krstu

Cirkevný zbor, v ktorom si žiadate dieťa pokrstiť

Predpokladaný dátum stretnutia na farskom úrade

Rodný list dieťaťa

Krstná mama !JEDEN Z KRSTNÝCH RODIČOV MUSÍ BYŤ REFORMOVANÝ!

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Pracovné zaradenie

VIerovyznanie

Trvalé bydlisko (Mesto)

Trvalé bydlisko (Ulica a súpisné číslo)

PSČ

Štát

Krstný otec !JEDEN Z KRSTNÝCH RODIČOV MUSÍ BYŤ REFORMOVANÝ!

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Pracovné zaradenie

VIerovyznanie

Trvalé bydlisko (Mesto)

Trvalé bydlisko (Ulica a súpisné číslo)

PSČ

Štát