Prihláška ku konfirmácií

  • Prihláška na prípravu ku konfirmácií

Konfirmovaný:

Meno

Priezvisko

Dátum narodenia

Adresa

e-mail

Telefón konfirmanda

Podmienky konfirmácie:
- Pravidelne sa zúčastňovať služieb Božích.
- Viesť život v duchu kresťanskej viery.
- Pravidelne sa zúčastňovať konfirmačných príprav.
- Pravidelne a svedomito sa pripravovať na hodiny konfirmácie.
- Nevykonávať žiadne závažné skutky.

Počas prípravy na konfirmáciu sa zaväzujem k dodržiavaniu týchto podmienok. Zároveň vyhlasujem, že na seba preberám plnú zodpovednosť za ich úmyselné a bezdôvodné porušenie.

Súhlas

Potvrdenie o krste

V prípade konfirmanda, ktorý bol pokrstený v cirkevných zboroch:

Blatná Polianka
Svätuš
Kristy

nie je potrebné vyplňovať túto sekciu.

Miesto pokrstenia

Priložte oskenovaný súbor s potvrdením o krste

Rodičia konfirmovaného

Meno a priezvisko matky

Konfesia matky

Telefónne číslo matky

Meno a priezvisko otca

Konfesia otca

Telefónne číslo otca

Vyhlasujeme, že sa pričiníme o to, aby sa naše dieťa čo najlepšie pripravilo na vyznanie vlastnej viery. Budeme spolupracovať s farárom a presbytermi cirkevného zboru ktorí mu budú pomáhať v plnení tejto povinnosti.

Súhlas