Pravidlá konfirmácie

 • Pravidelne sa zúčastňovať služieb Božích. (10 povolených absencií).
 • Viesť život v duchu kresťanskej viery. (správať sa slušne a zdvorilo k autoritám, rodičom, učiteľom, starším ľuďom, nefajčiť, nekonzumovať alkohol, správať sa čestne, neklamať, usilovať sa dodržiavať desať Božích prikázaní).
 • Pravidelne sa zúčastňovať konfirmačných príprav. (5 povolených absencií).
 • Pravidelne a svedomito sa pripravovať na hodiny konfirmácie. (viď. pravidlá nižšie).
 • Nevykonávať žiadne závažné skutky.

Pravidla prípravy na konfirmačné hodiny

 • Konfirmand by po skončení konfirmácie mal byť schopný reflektovať svoju vieru na základe vieroučných právd, ale aj na základe osobného zážitku a skúsenosti s Bohom.
 • Konfirmand by sa mal tešiť z každého spoločenstva, ktoré môže tvoriť v kostole, na mládeži a kdekoľvek, kde sa ľudia zídu za účelom oslavovať Boha.
 • Konfirmand by sa mal pravidelne a svedomito pripravovať na hodiny konfirmácie. Nie kvôli farárovi, ale pre svoj osobný prospech a život, ktorý ho bude čakať vo večnosti.

Čo budem potrebovať?

Pero, zošit, katechizmus, Bibliu.Skratky Biblických kníh: https://www.evangnet.cz/bcboox.php


Ako sa na hodinu pripravovať?

 1. Naučiť sa dokonale naspamäť max. 50% (1/2) ľubovoľných otázok. Príklad: Ak je zadaných 6. otázok, tak naučiť sa max. 3 otázky  ak sú zadané 4, tak max 2 a keď 10, tak max. 5, Konfirmand sa nemusí naučiť žiadnu otázku ak splní bod č.2 pri všetkých otázkach. 
 2. Z otázok, ktoré sa konfirmand neučí je potrebné prečítať a vypísať do zošita minimálne 50% (1/2) [to znamená, že nemusí vypísať všetky odkazy, ale stačí polovica] odkazov nachádzajúcich sa pod otázkou. Potom písomne vysvetliť ako odkaz súvisí s otázkou. Z nich je potom konfirmand povinný pri každej otázke vypísať (zvýrazniť) dvoje texty, ktoré sa mu najviac páčili a ústne vysvetliť, prečo sa mu páčili. 
 3. Ak pri otázke nie je žiaden odkaz je povinný sa túto otázku naučiť dokonale. Pritom platí pravidlo z bodu č.1. Príklad: Ak je zadaných 10 otázok a 2 sú bez odkazov pod otázkou, tak sa konfirmand môže naučiť už iba 3 ľubovoľne, ktoré si vyberie. Ak je zadaných 6 otázok a 2 sú bez odkazov, môže sa naučiť už iba jednu ľubovoľnú otázku.